Covid19 Stats महाराष्ट्रात ९७९९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Nov 21, 2021 | 23:31 IST

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 21 November 2021 महाराष्ट्रात सध्या ९ हजार ७९९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. महाराष्ट्रात आतापर्यंत आढळलेल्या ६६ लाख २९ हजार ८७५ कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ७५ हजार ६८२ जण बरे झाले.

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 21 November 2021
महाराष्ट्रात ९७९९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण 
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात ९७९९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • ६६ लाख २९ हजार ८७५ कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ७५ हजार ६८२ जण बरे झाले
  • मागील २४ तासांत महाराष्ट्रात ८४५ नव्या कोरोना रुग्णांची आणि १७ मृत्यूची नोंद; ७३० जण बरे झाले

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 21 November 2021 । मुंबईः महाराष्ट्रात सध्या ९ हजार ७९९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यात झालेल्या ६ कोटी ४६ लाख ८७ हजार ४०३ कोरोना चाचण्यांपैकी ६६ लाख २९ हजार ८७५ पॉझिटिव्ह आल्या. महाराष्ट्रात आतापर्यंत आढळलेल्या ६६ लाख २९ हजार ८७५ कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ७५ हजार ६८२ जण बरे झाले. राज्यात १ लाख ४० हजार ७३९ कोरोना मृत्यूची नोंद झाली. तसेच ३६५५ कोरोना रुग्णांचा इतर कारणाने मृत्यू झाल्याचे महाराष्ट्र शासन म्हणाले. मागील २४ तासांत महाराष्ट्रात ८४५ नव्या कोरोना रुग्णांची आणि १७ मृत्यूची नोंद झाली, याच कालावधीत राज्यातल्या कोरोना रुग्णांपैकी ७३० जण बरे झाले. राज्याचा मृत्यूदर २.१२ टक्के, पॉझिटिव्हिटी रेट १०.२५ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.६७ टक्के आहे. कोरोनामुळे राज्यातील ९७ हजार ४८२ जण होम क्वारंटाइन तर १०१९ जण संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये आहेत.

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

७६१३०६

७३९७०७

१६३०६

२५३५

२७५८

ठाणे

६१२८९८

६०००९८

११५५४

३५

१२११

पालघर

१३८४५३

१३४८७१

३२९२

१४

२७६

रायगड

१९६६४५

१९१६९०

४६२५

३२३

रत्नागिरी

७९०६९

७६५१२

२४९०

६२

सिंधुदुर्ग

५२९२२

५१३४४

१४४१

१५

१२२

पुणे

११५९१६३

११३६९९६

१९६६८

३४९

२१५०

सातारा

२५०९३८

२४४२२२

६४७०

३१

२१५

सांगली

२०९९७२

२०४१८४

५६२१

१५८

१०

कोल्हापूर

२०६७८४

२००८१४

५८४८

११७

११

सोलापूर

२१०९९१

२०५०३५

५५६५

११०

२८१

१२

नाशिक

४११६८९

४०२४९८

८६९९

४९१

१३

अहमदनगर

३४१४००

३३३५३०

७१०१

११

७५८

१४

जळगाव

१३९९६७

१३७२१६

२७१४

३२

१५

नंदूरबार

४००१३

३९०५९

९४८

१६

धुळे

४६१८५

४५५१५

६५४

११

१७

औरंगाबाद

१५५७३३

१५११०९

४२५४

१४

३५६

१८

जालना

६०६८५

५९४२९

१२१०

४५

१९

बीड

१०३९३६

१०१०३६

२८२०

७३

२०

लातूर

९२२३१

८९७१८

२४४१

६६

२१

परभणी

५२४३३

५११३२

१२३५

१९

४७

२२

हिंगोली

१८४८०

१७९५९

५०७

१३

२३

नांदेड

९०४६४

८७७८४

२६५८

१५

२४

उस्मानाबाद

६७९७१

६५८३७

१९७९

११६

३९

२५

अमरावती

९६२५८

९४६१८

१५९५

४३

२६

अकोला

५८७८४

५७३४४

१४२६

१०

२७

वाशिम

४१६६६

४१०२५

६३७

२८

बुलढाणा

८५५७७

८४७६०

८०२

२९

यवतमाळ

७५९८२

७४१७५

१७९८

३०

नागपूर

४९३७१९

४८४४३१

९१२८

७१

८९

३१

वर्धा

५७३६२

५५९६६

१२१८

१६५

१३

३२

भंडारा

६००८७

५८९५२

११२३

१०

३३

गोंदिया

४०५२१

३९९४४

५६९

३४

चंद्रपूर

८८९९६

८७३९७

१५६३

३२

३५

गडचिरोली

३०४५१

२९७४४

६६९

३३

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

१११

एकूण

६६२९८७५

६४७५६८२

१४०७३९

३६५५

९७९९


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

२१२

७६१३०६

१६३०६

ठाणे

१६

१००८५७

२२१२

ठाणे मनपा

२३

१४४५७२

२१२१

नवी मुंबई मनपा

२६

१२१२०५

२००७

कल्याण डोंबवली मनपा

२४

१५३०८२

२८६६

उल्हासनगर मनपा

२२००७

६५९

भिवंडी निजामपूर मनपा

११३०४

४८९

मीरा भाईंदर मनपा

१०

५९८७१

१२००

पालघर

५६३८३

१२३३

१०

वसईविरार मनपा

१०

८२०७०

२०५९

११

रायगड

१५

११८४९३

३२००

१२

पनवेल मनपा

१२

७८१५२

१४२५

ठाणे मंडळ एकूण

३५८

१७०९३०२

३५७७७

१३

नाशिक

१८

१६३९४०

३७२९

१४

नाशिक मनपा

३१

२३७५९५

४६३४

१५

मालेगाव मनपा

१०१५४

३३६

१६

अहमदनगर

९०

२७२८४६

५४७०

१७

अहमदनगर मनपा

२२

६८५५४

१६३१

१८

धुळे

२६२१७

३६२

१९

धुळे मनपा

१९९६८

२९२

२०

जळगाव

१०७०७२

२०५७

२१

जळगाव मनपा

३२८९५

६५७

२२

नंदूरबार

४००१३

९४८

नाशिक मंडळ एकूण

१६२

९७९२५४

२०११६

२३

पुणे

५८

३६७१९८

६९४७

२४

पुणे मनपा

१०१

५२२४८५

९२१२

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

४२

२६९४८०

३५०९

२६

सोलापूर

२२

१७८३१३

४०९७

२७

सोलापूर मनपा

३२६७८

१४६८

२८

सातारा

२५

२५०९३८

६४७०

पुणे मंडळ एकूण

२५०

१६२१०९२

३१७०३

२९

कोल्हापूर

१५५३३१

४५४३

३०

कोल्हापूर मनपा

५१४५३

१३०५

३१

सांगली

१६४२४९

४२७०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

४५७२३

१३५१

३३

सिंधुदुर्ग

५२९२२

१४४१

३४

रत्नागिरी

७९०६९

२४९०

कोल्हापूर मंडळ एकूण

१५

५४८७४७

१५४००

३५

औरंगाबाद

६२३७२

१९२७

३६

औरंगाबाद मनपा

१०

९३३६१

२३२७

३७

जालना

६०६८५

१२१०

३८

हिंगोली

१८४८०

५०७

३९

परभणी

३४१७१

७९३

४०

परभणी मनपा

१८२६२

४४२

औरंगाबाद मंडळ एकूण

२४

२८७३३१

७२०६

४१

लातूर

६८४९३

१७९९

४२

लातूर मनपा

२३७३८

६४२

४३

उस्मानाबाद

६७९७१

१९७९

४४

बीड

१०

१०३९३६

२८२०

४५

नांदेड

४६५४१

१६२५

४६

नांदेड मनपा

४३९२३

१०३३

लातूर मंडळ एकूण

१९

३५४६०२

९८९८

४७

अकोला

२५५३०

६५५

४८

अकोला मनपा

३३२५४

७७१

४९

अमरावती

५२४९३

९८७

५०

अमरावती मनपा

४३७६५

६०८

५१

यवतमाळ

७५९८२

१७९८

५२

बुलढाणा

८५५७७

८०२

५३

वाशिम

४१६६६

६३७

अकोला मंडळ एकूण

३५८२६७

६२५८

५४

नागपूर

१२९५९१

३०७५

५५

नागपूर मनपा

३६४१२८

६०५३

५६

वर्धा

५७३६२

१२१८

५७

भंडारा

६००८७

११२३

५८

गोंदिया

४०५२१

५६९

५९

चंद्रपूर

५९३७९

१०८७

६०

चंद्रपूर मनपा

२९६१७

४७६

६१

गडचिरोली

३०४५१

६६९

नागपूर एकूण

१०

७७११३६

१४२७०

इतर राज्ये /देश

१४४

१११

एकूण

८४५

६६२९८७५

१७

१४०७३९

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी