Covid19 Stats महाराष्ट्रात ९३६६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Nov 25, 2021 | 01:40 IST

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 24 November 2021 महाराष्ट्रात सध्या ९ हजार ३६६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत आढळलेल्या ६६ लाख ३२ हजार २५७ कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ७८ हजार ४२२ जण बरे झाले.

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 24 November 2021
Covid19 Stats महाराष्ट्रात ९३६६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण 
थोडं पण कामाचं
  • Covid19 Stats महाराष्ट्रात ९३६६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • आतापर्यंत आढळलेल्या ६६ लाख ३२ हजार २५७ कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ७८ हजार ४२२ जण बरे झाले
  • मागील २४ तासांत महाराष्ट्रात ९६० नव्या कोरोना रुग्णांची आणि ४१ मृत्यूची नोंद; १०४३ जण बरे झाले

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 24 November 2021 । मुंबईः महाराष्ट्रात सध्या ९ हजार ३६६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यात झालेल्या ६ कोटी ४९ लाख ५१ हजार ९९४ कोरोना चाचण्यांपैकी ६६ लाख ३२ हजार २५७ पॉझिटिव्ह आल्या. महाराष्ट्रात आतापर्यंत आढळलेल्या ६६ लाख ३२ हजार २५७ कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ७८ हजार ४२२ जण बरे झाले. राज्यात १ लाख ४० हजार ८०७ कोरोना मृत्यूची नोंद झाली. तसेच ३६६२ कोरोना रुग्णांचा इतर कारणाने मृत्यू झाल्याचे महाराष्ट्र शासन म्हणाले. मागील २४ तासांत महाराष्ट्रात ९६० नव्या कोरोना रुग्णांची आणि ४१ मृत्यूची नोंद झाली, याच कालावधीत राज्यातल्या कोरोना रुग्णांपैकी १०४३ जण बरे झाले. राज्याचा मृत्यूदर २.१२ टक्के, पॉझिटिव्हिटी रेट १०.२१ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.६८ टक्के आहे. कोरोनामुळे राज्यातील ८४ हजार २६१ जण होम क्वारंटाइन तर १०८४ जण संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये आहेत.

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

७६१९२१

७४०५४७

१६३१५

२५४०

२५१९

ठाणे

६१३१७९

६००४८१

११५५६

३५

११०७

पालघर

१३८५१७

१३४८८७

३२९५

१५

३२०

रायगड

१९६७२७

१९१६९०

४६३३

३९७

रत्नागिरी

७९०८३

७६५३६

२४९०

५२

सिंधुदुर्ग

५२९४१

५१३६५

१४४१

१५

१२०

पुणे

११५९७७७

११३७७६६

१९६८८

३४९

१९७४

सातारा

२५०९९५

२४४३७३

६४७२

३१

११९

सांगली

२०९९९५

२०४१८४

५६२२

१८०

१०

कोल्हापूर

२०६७९४

२००८२७

५८४८

११४

११

सोलापूर

२११०४८

२०५१६५

५५७४

१११

१९८

१२

नाशिक

४११८४३

४०२७४६

८७०५

३९१

१३

अहमदनगर

३४१६३८

३३३५३०

७१०६

११

९९१

१४

जळगाव

१३९९७०

१३७२१९

२७१४

३२

१५

नंदूरबार

४००१४

३९०६३

९४८

१६

धुळे

४६१८५

४५५१५

६५४

११

१७

औरंगाबाद

१५५७७१

१५११०९

४२५४

१४

३९४

१८

जालना

६०६९१

५९४४१

१२१०

३९

१९

बीड

१०३९५६

१०१०६४

२८२२

६३

२०

लातूर

९२२४३

८९७१८

२४४१

७८

२१

परभणी

५२४४१

५११४०

१२३५

१९

४७

२२

हिंगोली

१८४८१

१७९५९

५०७

१४

२३

नांदेड

९०४७०

८७७९२

२६५८

१३

२४

उस्मानाबाद

६७९८४

६५८६७

१९८०

११६

२१

२५

अमरावती

९६२५९

९४६१८

१५९५

४४

२६

अकोला

५८७८६

५७३४६

१४२६

१०

२७

वाशिम

४१६६८

४१०२५

६३७

२८

बुलढाणा

८५५८५

८४७६२

८०२

१५

२९

यवतमाळ

७५९८४

७४१७८

१७९८

३०

नागपूर

४९३७४०

४८४४६६

९१२८

७१

७५

३१

वर्धा

५७३६६

५५९७४

१२१८

१६५

३२

भंडारा

६००८७

५८९५२

११२३

१०

३३

गोंदिया

४०५२१

३९९४५

५६९

३४

चंद्रपूर

८८९९८

८७३९७

१५६३

३४

३५

गडचिरोली

३०४५५

२९७४४

६६९

३३

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

१११

एकूण

६६३२२५७

६४७८४२२

१४०८०७

३६६२

९३६६


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

२५१

७६१९२१

१६३१५

ठाणे

१२

१००८८५

२२१३

ठाणे मनपा

३४

१४४६६२

२१२१

नवी मुंबई मनपा

२७

१२१२७३

२००८

कल्याण डोंबवली मनपा

२१

१५३१४०

२८६६

उल्हासनगर मनपा

२२०११

६५९

भिवंडी निजामपूर मनपा

११३०८

४८९

मीरा भाईंदर मनपा

१२

५९९००

१२००

पालघर

५६३९५

१२३३

१०

वसईविरार मनपा

२२

८२१२२

२०६२

११

रायगड

१२

११८५२७

३२०८

१२

पनवेल मनपा

२३

७८२००

१४२५

ठाणे मंडळ एकूण

४२५

१७१०३४४

१५

३५७९९

१३

नाशिक

२२

१६४००७

३७३२

१४

नाशिक मनपा

२५

२३७६८२

४६३७

१५

मालेगाव मनपा

१०१५४

३३६

१६

अहमदनगर

७७

२७३०५३

५४७५

१७

अहमदनगर मनपा

६८५८५

१६३१

१८

धुळे

२६२१७

३६२

१९

धुळे मनपा

१९९६८

२९२

२०

जळगाव

१०७०७५

२०५७

२१

जळगाव मनपा

३२८९५

६५७

२२

नंदूरबार

४००१४

९४८

नाशिक मंडळ एकूण

१३३

९७९६५०

२०१२७

२३

पुणे

११४

३६७४२३

१३

६९६५

२४

पुणे मनपा

९७

५२२७३२

९२१४

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

६७

२६९६२२

३५०९

२६

सोलापूर

१८

१७८३५८

४१०३

२७

सोलापूर मनपा

३२६९०

१४७१

२८

सातारा

२२

२५०९९५

६४७२

पुणे मंडळ एकूण

३२४

१६२१८२०

२०

३१७३४

२९

कोल्हापूर

१५५३३४

४५४३

३०

कोल्हापूर मनपा

५१४६०

१३०५

३१

सांगली

१६४२६५

४२७१

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

४५७३०

१३५१

३३

सिंधुदुर्ग

५२९४१

१४४१

३४

रत्नागिरी

११

७९०८३

२४९०

कोल्हापूर मंडळ एकूण

२५

५४८८१३

१५४०१

३५

औरंगाबाद

६२३९१

१९२७

३६

औरंगाबाद मनपा

९३३८०

२३२७

३७

जालना

६०६९१

१२१०

३८

हिंगोली

१८४८१

५०७

३९

परभणी

३४१७३

७९३

४०

परभणी मनपा

१८२६८

४४२

औरंगाबाद मंडळ एकूण

१८

२८७३८४

७२०६

४१

लातूर

६८५००

१७९९

४२

लातूर मनपा

२३७४३

६४२

४३

उस्मानाबाद

६७९८४

१९८०

४४

बीड

१०३९५६

२८२२

४५

नांदेड

४६५४३

१६२५

४६

नांदेड मनपा

४३९२७

१०३३

लातूर मंडळ एकूण

१९

३५४६५३

९९०१

४७

अकोला

२५५३०

६५५

४८

अकोला मनपा

३३२५६

७७१

४९

अमरावती

५२४९३

९८७

५०

अमरावती मनपा

४३७६६

६०८

५१

यवतमाळ

७५९८४

१७९८

५२

बुलढाणा

८५५८५

८०२

५३

वाशिम

४१६६८

६३७

अकोला मंडळ एकूण

३५८२८२

६२५८

५४

नागपूर

१२९५९२

३०७५

५५

नागपूर मनपा

३६४१४८

६०५३

५६

वर्धा

५७३६६

१२१८

५७

भंडारा

६००८७

११२३

५८

गोंदिया

४०५२१

५६९

५९

चंद्रपूर

५९३७९

१०८७

६०

चंद्रपूर मनपा

२९६१९

४७६

६१

गडचिरोली

३०४५५

६६९

नागपूर एकूण

११

७७११६७

१४२७०

इतर राज्ये /देश

१४४

१११

एकूण

९६०

६६३२२५७

४१

१४०८०७

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी