Covid19 Stats महाराष्ट्रात १४,७१४ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Nov 06, 2021 | 23:56 IST

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 6 November 2021 । महाराष्ट्रात आढळलेल्या ६६ लाख १६ हजार ७६२ कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ५८ हजार ४५ जण बरे झाले. राज्यात सध्या १४ हजार ७१४ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 6 November 2021
Covid19 Stats महाराष्ट्रात १४,७१४ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण 
थोडं पण कामाचं
  • Covid19 Stats महाराष्ट्रात १४,७१४ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • महाराष्ट्रात आढळलेल्या ६६ लाख १६ हजार ७६२ कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ५८ हजार ४५ जण बरे झाले
  • कोरोनामुळे राज्यात १ लाख ४० हजार ३७२ जणांचा मृत्यू

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 6 November 2021 । मुंबईः महाराष्ट्रात झालेल्या ६ कोटी ३१ लाख ७५ हजार ५३ कोरोना चाचण्यांपैकी ६६ लाख १६ हजार ७६२ पॉझिटिव्ह आल्या. आतापर्यंत महाराष्ट्रात आढळलेल्या ६६ लाख १६ हजार ७६२ कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ५८ हजार ४५ जण बरे झाले. राज्यात सध्या १४ हजार ७१४ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. कोरोनामुळे राज्यात १ लाख ४० हजार ३७२ जणांचा मृत्यू झाला. कोरोना रुग्णांपैकी ३६६१ जणांचा इतर कारणाने मृत्यू झाल्याचे महाराष्ट्र शासनाने सांगितले. मागील २४ तासांमध्ये महाराष्ट्रात ६६१ नव्या कोरोना रुग्णांची आणि १० मृत्यूची नोंद झाली. तसेच मागील २४ तासांमध्ये राज्यातील ८९६ कोरोना रुग्ण बरे झाले. महाराष्ट्राचा कोरोना रुग्ण बरे होण्याचा दर (रिकव्हरी रेट) ९७.६० टक्के, पॉझिटिव्हिटी रेट १०.४७ टक्के, मृत्यूदर २.१२ टक्के आहे.

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

७५८२१५

७३५६०२

१६२७३

२५२१

३८१९

ठाणे

६१०९४७

५९७७९१

११४८९

३५

१६३२

पालघर

१३८१४९

१३४५०३

३२८९

१४

३४३

रायगड

१९६१९५

१९०९४२

४५५३

६९३

रत्नागिरी

७८९९६

७६३९२

२४८७

११२

सिंधुदुर्ग

५२८३५

५११६१

१४३७

१५

२२२

पुणे

११५५९९३

११३२८६६

१९६१५

३४९

३१६३

सातारा

२५०५८४

२४३७२७

६४४२

३१

३८४

सांगली

२०९८३०

२०३९६४

५६१४

२४३

१०

कोल्हापूर

२०६७१५

२००७४०

५८४७

१२३

११

सोलापूर

२१०६३९

२०४६३५

५५५८

११०

३३६

१२

नाशिक

४१०९८७

४०१६६२

८६८१

६४३

१३

अहमदनगर

३४००८१

३३०९३४

७०६७

२०७९

१४

जळगाव

१३९९४३

१३७१८९

२७१४

३२

१५

नंदूरबार

४०००७

३९०५५

९४८

१६

धुळे

४६१७६

४५५०९

६५४

११

१७

औरंगाबाद

१५५४४३

१५०७३३

४२५२

१४

४४४

१८

जालना

६०६२८

५९३९७

१२१०

२०

१९

बीड

१०३७९०

१००९०९

२८०९

६५

२०

लातूर

९२१५५

८९६६८

२४३७

४४

२१

परभणी

५२३८०

५१०९२

१२३३

१९

३६

२२

हिंगोली

१८४७७

१७९५९

५०६

११

२३

नांदेड

९०४२३

८७७३८

२६५८

२०

२४

उस्मानाबाद

६७८६९

६५६४७

१९६९

११६

१३७

२५

अमरावती

९६२३४

९४६१८

१५९४

२०

२६

अकोला

५८७७३

५७३२३

१४२५

२१

२७

वाशिम

४१६६४

४१०२१

६३७

२८

बुलढाणा

८५५३०

८४७१८

७९७

२९

यवतमाळ

७५९७२

७४१६४

१७९८

३०

नागपूर

४९३६२७

४८४३८६

९१२८

७१

४२

३१

वर्धा

५७३४७

५५९५८

१२१७

१६५

३२

भंडारा

६००८१

५८९४६

११२३

१०

३३

गोंदिया

४०५१९

३९९४१

५६९

३४

चंद्रपूर

८८९७२

८७३८७

१५६२

१९

३५

गडचिरोली

३०४४२

२९७३७

६६९

३३

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

१११

एकूण

६६१६७६२

६४५८०४५

१४०३७२

३६३१

१४७१४


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

१७६

७५८२१५

१६२७३

ठाणे

१०४

१००८८९

२२०४

ठाणे मनपा

-

१४३९४६

२११६

नवी मुंबई मनपा

-

१२०६५६

१९९८

कल्याण डोंबवली मनपा

-

१५२५९४

२८२४

उल्हासनगर मनपा

-

२१९७१

६५९

भिवंडी निजामपूर मनपा

-

११२६८

४८९

मीरा भाईंदर मनपा

-

५९६२३

११९९

पालघर

२०

५६३८४

१२३३

१०

वसईविरार मनपा

-

८१७६५

२०५६

११

रायगड

३९

११८३८७

३१३४

१२

पनवेल मनपा

-

७७८०८

१४१९

ठाणे मंडळ एकूण

३३९

१७०३५०६

३५६०४

१३

नाशिक

३०

१६३६७७

३७१७

१४

नाशिक मनपा

-

२३७१६६

४६२८

१५

मालेगाव मनपा

-

१०१४४

३३६

१६

अहमदनगर

६४

२७१७१७

५४३७

१७

अहमदनगर मनपा

-

६८३६४

१६३०

१८

धुळे

२६२१३

३६२

१९

धुळे मनपा

-

१९९६३

२९२

२०

जळगाव

१०७०५१

२०५७

२१

जळगाव मनपा

-

३२८९२

६५७

२२

नंदूरबार

४०००७

९४८

नाशिक मंडळ एकूण

९७

९७७१९४

२००६४

२३

पुणे

१३४

३६६२२०

६९१०

२४

पुणे मनपा

-

५२०९८७

९२०२

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

-

२६८७८६

३५०३

२६

सोलापूर

१३

१७८००५

४०९१

२७

सोलापूर मनपा

-

३२६३४

१४६७

२८

सातारा

१८

२५०५८४

६४४२

पुणे मंडळ एकूण

१६५

१६१७२१६

३१६१५

२९

कोल्हापूर

१५५३०७

४५४२

३०

कोल्हापूर मनपा

-

५१४०८

१३०५

३१

सांगली

१६४१६२

४२६३

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

-

४५६६८

१३५१

३३

सिंधुदुर्ग

५२८३५

१४३७

३४

रत्नागिरी

७८९९६

२४८७

कोल्हापूर मंडळ एकूण

२६

५४८३७६

१५३८५

३५

औरंगाबाद

६२२२३

१९२६

३६

औरंगाबाद मनपा

-

९३२२०

२३२६

३७

जालना

६०६२८

१२१०

३८

हिंगोली

१८४७७

५०६

३९

परभणी

३४१४९

७९१

४०

परभणी मनपा

-

१८२३१

४४२

औरंगाबाद मंडळ एकूण

१२

२८६९२८

७२०१

४१

लातूर

६८४६६

१७९७

४२

लातूर मनपा

-

२३६८९

६४०

४३

उस्मानाबाद

६७८६९

१९६९

४४

बीड

१०३७९०

२८०९

४५

नांदेड

४६५३३

१६२५

४६

नांदेड मनपा

-

४३८९०

१०३३

लातूर मंडळ एकूण

११

३५४२३७

९८७३

४७

अकोला

२५५३०

६५५

४८

अकोला मनपा

-

३३२४३

७७०

४९

अमरावती

५२४८२

९८७

५०

अमरावती मनपा

-

४३७५२

६०७

५१

यवतमाळ

७५९७२

१७९८

५२

बुलढाणा

८५५३०

७९७

५३

वाशिम

४१६६४

६३७

अकोला मंडळ एकूण

३५८१७३

६२५१

५४

नागपूर

१२९५७९

३०७५

५५

नागपूर मनपा

-

३६४०४८

६०५३

५६

वर्धा

५७३४७

१२१७

५७

भंडारा

६००८१

११२३

५८

गोंदिया

४०५१९

५६९

५९

चंद्रपूर

५९३६८

१०८६

६०

चंद्रपूर मनपा

-

२९६०४

४७६

६१

गडचिरोली

३०४४२

६६९

नागपूर एकूण

७७०९८८

१४२६८

इतर राज्ये /देश

१४४

१११

एकूण

६६१

६६१६७६२

१०

१४०३७२

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी