Covid19 Stats दिवसभरात राज्यात ८९२ रुग्ण, १६ मृत्यू, १०६३ कोरोनामुक्त

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Nov 07, 2021 | 19:29 IST

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 7 November 2021 महाराष्ट्रात दिवसभरात ८९२ कोरोना रुग्ण आणि १६ मृत्यूची नोंद झाली; याच कालावधीत राज्यातील १०६३ जण कोरोनामुक्त झाले.

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 7 November 2021
दिवसभरात राज्यात ८९२ रुग्ण, १६ मृत्यू, १०६३ कोरोनामुक्त 
थोडं पण कामाचं
  • दिवसभरात राज्यात ८९२ रुग्ण, १६ मृत्यू, १०६३ कोरोनामुक्त
  • राज्यात आढळलेल्या ६६ लाख १७ हजार ६५४ कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ५९ हजार १०८ बरे झाले
  • महाराष्ट्रात सध्या १४ हजार ५२६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण

Health Minister Rajesh Tope Informed Maharashtra Covid19 Stats 7 November 2021 । मुंबईः महाराष्ट्रात दिवसभरात ८९२ कोरोना रुग्ण आणि १६ मृत्यूची नोंद झाली; याच कालावधीत राज्यातील १०६३ जण कोरोनामुक्त झाले. राज्यात झालेल्या ६ कोटी ३२ लाख ४० हजार ७६९ कोरोना चाचण्यांपैकी ६६ लाख १७ हजार ६५४ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्यात आढळलेल्या ६६ लाख १७ हजार ६५४ कोरोना रुग्णांपैकी ६४ लाख ५९ हजार १०८ बरे झाले. कोरोनामुळे राज्यात १ लाख ४० हजार ३८८ जणांचा मृत्यू झाला आणि ३६३२ कोरोना रुग्णांचा इतर कारणाने मृत्यू झाल्याचे महाराष्ट्र शासनाने सांगितले. महाराष्ट्रात सध्या १४ हजार ५२६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्याचा मृत्यूदर २.१२ टक्के, पॉझिटिव्हिटी रेट १०.४६ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.६० टक्के आहे. कोरोनामुळे राज्यात १ लाख ४८ हजार ७४३ जण होम क्वारंटाइन तर ९६८ जण संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये आहेत.

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

७५८४६७

७३५९५४

१६२७६

२५२२

३७१५

ठाणे

६११०७८

५९७९३२

११४९०

३५

१६२१

पालघर

१३८१६४

१३४५०३

३२८९

१४

३५८

रायगड

१९६२३२

१९११०९

४५५३

५६३

रत्नागिरी

७९००३

७६४०५

२४८८

१०५

सिंधुदुर्ग

५२८३९

५११६४

१४३९

१५

२२१

पुणे

११५६१९३

११३३१७५

१९६२२

३४९

३०४७

सातारा

२५०६०४

२४३७३३

६४४३

३१

३९७

सांगली

२०९८४३

२०३९६४

५६१४

२५६

१०

कोल्हापूर

२०६७२०

२००७४०

५८४७

१२८

११

सोलापूर

२१०६६३

२०४६३७

५५५८

११०

३५८

१२

नाशिक

४११०३६

४०१७२२

८६८२

६३१

१३

अहमदनगर

३४०१७२

३३०९३४

७०६७

२१७०

१४

जळगाव

१३९९४४

१३७१९०

२७१४

३२

१५

नंदूरबार

४०००७

३९०५५

९४८

१६

धुळे

४६१७६

४५५०९

६५४

११

१७

औरंगाबाद

१५५४५४

१५०७३३

४२५२

१४

४५५

१८

जालना

६०६२८

५९३९७

१२१०

२०

१९

बीड

१०३७९९

१००९१३

२८०९

७०

२०

लातूर

९२१६१

८९६६८

२४३७

५०

२१

परभणी

५२३८२

५१०९२

१२३३

१९

३८

२२

हिंगोली

१८४७७

१७९५९

५०६

११

२३

नांदेड

९०४२७

८७७४२

२६५८

२०

२४

उस्मानाबाद

६७८७१

६५६४७

१९६९

११६

१३९

२५

अमरावती

९६२३६

९४६१८

१५९४

२२

२६

अकोला

५८७७४

५७३२४

१४२५

२१

२७

वाशिम

४१६६४

४१०२१

६३७

२८

बुलढाणा

८५५३०

८४७१८

७९७

२९

यवतमाळ

७५९७२

७४१६४

१७९८

३०

नागपूर

४९३६३२

४८४३८६

९१२८

७१

४७

३१

वर्धा

५७३४७

५५९५८

१२१७

१६५

३२

भंडारा

६००८१

५८९४६

११२३

१०

३३

गोंदिया

४०५१९

३९९४१

५६९

३४

चंद्रपूर

८८९७३

८७३८७

१५६२

२०

३५

गडचिरोली

३०४४२

२९७३७

६६९

३३

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

१११

एकूण

६६१७६५४

६४५९१०८

१४०३८८

३६३२

१४५२६


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

२५२

७५८४६७

१६२७६

ठाणे

१३१

१०१०२०

२२०४

ठाणे मनपा

-

१४३९४६

२११६

नवी मुंबई मनपा

-

१२०६५६

१९९९

कल्याण डोंबवली मनपा

-

१५२५९४

२८२४

उल्हासनगर मनपा

-

२१९७१

६५९

भिवंडी निजामपूर मनपा

-

११२६८

४८९

मीरा भाईंदर मनपा

-

५९६२३

११९९

पालघर

१५

५६३९९

१२३३

१०

वसईविरार मनपा

-

८१७६५

२०५६

११

रायगड

३७

११८४२४

३१३४

१२

पनवेल मनपा

-

७७८०८

१४१९

ठाणे मंडळ एकूण

४३५

१७०३९४१

३५६०८

१३

नाशिक

४९

१६३७२६

३७१७

१४

नाशिक मनपा

-

२३७१६६

४६२९

१५

मालेगाव मनपा

-

१०१४४

३३६

१६

अहमदनगर

९१

२७१८०८

५४३७

१७

अहमदनगर मनपा

-

६८३६४

१६३०

१८

धुळे

-

२६२१३

३६२

१९

धुळे मनपा

-

१९९६३

२९२

२०

जळगाव

१०७०५२

२०५७

२१

जळगाव मनपा

-

३२८९२

६५७

२२

नंदूरबार

-

४०००७

९४८

नाशिक मंडळ एकूण

१४१

९७७३३५

२००६५

२३

पुणे

२००

३६६४२०

६९१७

२४

पुणे मनपा

-

५२०९८७

९२०२

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

-

२६८७८६

३५०३

२६

सोलापूर

२४

१७८०२९

४०९१

२७

सोलापूर मनपा

-

३२६३४

१४६७

२८

सातारा

२०

२५०६०४

६४४३

पुणे मंडळ एकूण

२४४

१६१७४६०

३१६२३

२९

कोल्हापूर

१५५३१२

४५४२

३०

कोल्हापूर मनपा

-

५१४०८

१३०५

३१

सांगली

१३

१६४१७५

४२६३

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

४५६६८

१३५१

३३

सिंधुदुर्ग

५२८३९

१४३९

३४

रत्नागिरी

७९००३

२४८८

कोल्हापूर मंडळ एकूण

२९

५४८४०५

१५३८८

३५

औरंगाबाद

११

६२२३४

१९२६

३६

औरंगाबाद मनपा

-

९३२२०

२३२६

३७

जालना

-

६०६२८

१२१०

३८

हिंगोली

-

१८४७७

५०६

३९

परभणी

३४१५१

७९१

४०

परभणी मनपा

-

१८२३१

४४२

औरंगाबाद मंडळ एकूण

१३

२८६९४१

७२०१

४१

लातूर

६८४७२

१७९७

४२

लातूर मनपा

-

२३६८९

६४०

४३

उस्मानाबाद

६७८७१

१९६९

४४

बीड

१०३७९९

२८०९

४५

नांदेड

४६५३७

१६२५

४६

नांदेड मनपा

-

४३८९०

१०३३

लातूर मंडळ एकूण

२१

३५४२५८

९८७३

४७

अकोला

२५५३१

६५५

४८

अकोला मनपा

-

३३२४३

७७०

४९

अमरावती

५२४८४

९८७

५०

अमरावती मनपा

-

४३७५२

६०७

५१

यवतमाळ

-

७५९७२

१७९८

५२

बुलढाणा

-

८५५३०

७९७

५३

वाशिम

-

४१६६४

६३७

अकोला मंडळ एकूण

३५८१७६

६२५१

५४

नागपूर

१२९५८४

३०७५

५५

नागपूर मनपा

-

३६४०४८

६०५३

५६

वर्धा

-

५७३४७

१२१७

५७

भंडारा

-

६००८१

११२३

५८

गोंदिया

-

४०५१९

५६९

५९

चंद्रपूर

५९३६९

१०८६

६०

चंद्रपूर मनपा

-

२९६०४

४७६

६१

गडचिरोली

३०४४२

६६९

नागपूर एकूण

७७०९९४

१४२६८

इतर राज्ये /देश

१४४

१११

एकूण

८९२

६६१७६५४

१६

१४०३८८

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी