Corona : राज्यातील १० जिल्ह्यात शुन्य रुग्ण, २४ तासांत एकही मृत्यू नाही, २४ तासांत आढळले कोरोनाचे अवघे ५२ रुग्ण

राज्यात गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ५२ रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या २४ तासांत १०७ रुग्ण बरे झाल्याने बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या ७७ लाख २५ हजार ७९१ वर पोहोचली आहे. गेल्या २४ तासांत एकही मृत्यू झाला नाही. राज्यात सक्रिय रुग्णाची संख्या अवघ्या ८६६ इतकी आहे.

corona virus
कोरोना व्हायरस 
थोडं पण कामाचं
  • राज्यात गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ५२ रुग्ण आढळले आहेत.
  • गेल्या २४ तासांत १०७ रुग्ण झाले बरे.
  • गेल्या २४ तासांत एकही मृत्यू झाला नाही.

Corona Virus : मुंबई : राज्यात गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ५२ रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या २४ तासांत १०७ रुग्ण बरे झाल्याने बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या ७७ लाख २५ हजार ७९१ वर पोहोचली आहे. गेल्या २४ तासांत एकही मृत्यू झाला नाही. राज्यात सक्रिय रुग्णाची संख्या अवघ्या ८६६ इतकी आहे. राज्यातील १० जिल्ह्यांत सक्रिय रुग्णांची संख्या शुन्यावर आली आहे. त्यात सांगली, नंदूरबार, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. 
 

 राज्यातील क्टिव्ह रुग्ण -

राज्यात आज रोजी एकूण ८६६ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५७२०७

१०३७३९८

१९५५९

२५०

ठाणे

७६६६७४

७५४६३०

११९०७

१३७

पालघर

१६३५९३

१६०१८१

३४०७

रायगड

२४४२९८

२३९३४१

४९४५

१२

रत्नागिरी

८४४०७

८१८५९

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१४६

५५६१२

१५३०

पुणे

१४५२७७३

१४३१९८९

२०५१७

२६७

सातारा

२७८१९१

२७१४६९

६७१३

सांगली

२२७०३६

२२१३७१

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४६८

२१४५५७

५९०४

११

सोलापूर

२२७०२८

२२११४९

५८७६

१२

नाशिक

४७२८०९

४६३८९१

८९०६

१२

१३

अहमदनगर

३७७५६९

३७०२५०

७२४२

७७

१४

जळगाव

१४९५१२

१४६७५१

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१३

४५६५१

९६२

१६

धुळे

५०७२२

५००४७

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५०२

१७२२०३

४२८४

१५

१८

जालना

६६३१६

६५०९१

१२२४

१९

बीड

१०९१४१

१०६२४५

२८८२

१४

२०

लातूर

१०४९१६

१०२४२२

२४८९

२१

परभणी

५८५४१

५७२६४

१२७६

२२

हिंगोली

२२१६८

२१६५४

५१४

२३

नांदेड

१०२६५८

९९९५४

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१४७

७३००६

२१३९

२५

अमरावती

१०५९३६

१०४३११

१६२३

२६

अकोला

६६१६८

६४६९८

१४७०

२७

वाशिम

४५६१६

४४९७५

६४१

२८

बुलढाणा

९१९९७

९११५३

८३२

१२

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३५८

५६७१३१

९२१४

१३

३१

वर्धा

६५६६७

६४२५६

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४१६

४४८२९

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८१८

९७२२४

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७१

३६२४०

७२५

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८७४४४६

७७२५७९१

१४७७८९

८६६

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात ५२ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,७४,४४६ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

१८

१०५७२०७

१९५५९

ठाणे

११८०१७

२२८६

ठाणे मनपा

१८९५०३

२१६०

नवी मुंबई मनपा

१६६६९२

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१७२

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२३

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४२

४९२

मीरा भाईंदर मनपा

७६६२५

१२२७

पालघर

६४६६१

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९३२

२१६३

११

रायगड

१३८२८४

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०१४

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

२६

२२३१७७२

३९८१८

१३

नाशिक

१८३७३०

३८११

१४

नाशिक मनपा

२७८०६९

४७५०

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०२२

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५४७

१६४५

१८

धुळे

२८४३७

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९००

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१२

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१३

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७२२५

२०५४१

२३

पुणे

४२५४४९

७१८३

२४

पुणे मनपा

६८००१०

९७०७

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७३१४

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८६२

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६६

१५५६

२८

सातारा

२७८१९१

६७१३

 

पुणे मंडळ एकूण

१९५७९९२

३३१०६

२९

कोल्हापूर

१६२१४२

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३२६

१३२६

३१

सांगली

१७४७७५

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६१

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१४६

१५३०

३४

रत्नागिरी

८४४०७

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९०५७

१५६४५

३५

औरंगाबाद

६८७८७

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७१५

२३४३

३७

जालना

६६३१६

१२२४

३८

हिंगोली

२२१६८

५१४

३९

परभणी

३७७४२

८१२

४०

परभणी मनपा

२०७९९

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५२७

७२९८

४१

लातूर

७६५२३

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१४७

२१३९

४४

बीड

१०९१४१

२८८२

४५

नांदेड

५१९३६

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२२

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१८६२

१०२१४

४७

अकोला

२८२८०

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८८८

७९७

४९

अमरावती

५६३०८

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६२८

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

१२

९१९९७

८३२

५३

वाशिम

४५६१६

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

१२

३९१६९६

६३८६

५४

नागपूर

१५०९४२

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४१६

६११६

५६

वर्धा

६५६६७

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४१६

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८१

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३७

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७१

७२५

 

नागपूर एकूण

८९११७१

१४६६८

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

५२

७८७४४४६

१४७७८९

 

(टीप: ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

हा अहवाल ०४ एप्रिल २०२२ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आलेला आहे.

राज्य नियंत्रण कक्ष

०२०/२६१२७३९४ टोल फ्री क्रमांक १०४

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी