Zero Corona Death : राज्यातील १३ जिल्ह्यांत शून्य कोरोना रुग्ण, २४ तासांत शून्य मृत्यू

राज्यात गेल्या २४ तासांत १६२ रुग्ण आढळले आहेत. तर २४ तासांत १३२ रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ७७ लाख २७ हजार ६८३ वर पोहोचली आहे. आज राज्यात कोरोनामुळे एकही मृत्यू झालेला नाही.

corona virus
कोरोना व्हायरस  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • राज्यात गेल्या २४ तासांत १६२ रुग्ण आढळले आहेत.
  • तर २४ तासांत १३२ रुग्ण बरे झाले आहेत.
  • आज राज्यात कोरोनामुळे एकही मृत्यू झालेला नाही.

Corona in Maharashtra : मुंबई : राज्यात गेल्या २४ तासांत १६२ रुग्ण आढळले आहेत. तर २४ तासांत १३२ रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ७७ लाख २७ हजार ६८३ वर पोहोचली आहे. आज राज्यात कोरोनामुळे एकही मृत्यू झालेला नाही. सध्या राज्यात ६९० सक्रिय रुग्ण असूनन त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. राज्यातील १३ जिल्ह्यांत शून्य सक्रिय रुग्णसंख्या आहे, त्यात सिंधुदुर्ग, सांगली, जळगाव, नंदूरबार, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा आणि भंडारा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.   

 राज्यातील क्टिव्ह रुग्ण -

राज्यात आज रोजी एकूण ६९० ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५८०६०

१०३८०८३

१९५६२

४१५

ठाणे

७६६८०३

७५४८३८

११९१२

५३

पालघर

१६३६०७

१६०१९७

३४०७

रायगड

२४४३२८

२३९३७१

४९४५

१२

रत्नागिरी

८४४१९

८१८७२

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१४९

५५६१७

१५३२

पुणे

१४५३२०६

१४३२५१३

२०५४०

१५३

सातारा

२७८२१३

२७१४९९

६७१३

सांगली

२२७०४८

२२१३८३

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४७६

२१४५७१

५९०४

११

सोलापूर

२२७०४४

२२११६६

५८७६

१२

नाशिक

४७२८२५

४६३९०८

८९१०

१३

अहमदनगर

३७७६४०

३७०३८३

७२४२

१५

१४

जळगाव

१४९५२२

१४६७६१

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१४

४५६५२

९६२

१६

धुळे

५०७३३

५००५७

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५१४

१७२२२८

४२८४

१८

जालना

६६३२०

६५०९६

१२२४

१९

बीड

१०९१७४

१०६२८१

२८८२

११

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२७

२४८९

२१

परभणी

५८५४६

५७२६९

१२७७

२२

हिंगोली

२२१६८

२१६५४

५१४

२३

नांदेड

१०२६६०

९९९५६

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१४८

७३००९

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४२

१०४३१८

१६२३

२६

अकोला

६६१७९

६४७०८

१४७०

२७

वाशिम

४५६१९

४४९७८

६४१

२८

बुलढाणा

९२००५

९११७१

८३४

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३७५

५६७१५९

९२१५

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२०

४४८३२

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२०

९७२२७

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७६

३६२४९

७२५

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८७६२०३

७७२७६८३

१४७८३०

६९०

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात १६२ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,७६,२०३ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

९८

१०५८०६०

१९५६२

ठाणे

११८०२९

२२८७

ठाणे मनपा

१८९५४६

२१६०

नवी मुंबई मनपा

१६६७३९

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१८३

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२४

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४८

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६३४

१२२७

पालघर

६४६६५

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९४२

२१६३

११

रायगड

१३८२९७

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०३१

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

१११

२२३२७९८

३९८२६

१३

नाशिक

१८३७३६

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८०७९

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०६८

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५७२

१६४५

१८

धुळे

२८४४८

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९०८

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१४

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१४

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७३३४

२०५४५

२३

पुणे

४२५५४१

७२०३

२४

पुणे मनपा

१९

६८०२२२

९७१०

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

११

३४७४४३

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८७७

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२१३

६७१३

 

पुणे मंडळ एकूण

३७

१९५८४६३

३३१२९

२९

कोल्हापूर

१६२१४६

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३०

१३२६

३१

सांगली

१७४७८५

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६३

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१४९

१५३२

३४

रत्नागिरी

८४४१९

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९०९२

१५६४७

३५

औरंगाबाद

६८७९४

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७२०

२३४३

३७

जालना

६६३२०

१२२४

३८

हिंगोली

२२१६८

५१४

३९

परभणी

३७७४५

८१३

४०

परभणी मनपा

२०८०१

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५४८

७२९९

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१४८

२१३९

४४

बीड

१०९१७४

२८८२

४५

नांदेड

५१९३७

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२३

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१८९९

१०२१४

४७

अकोला

२८२८३

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३११

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००५

८३४

५३

वाशिम

४५६१९

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१७२४

६३८८

५४

नागपूर

१५०९४४

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४३१

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२०

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८२

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७६

७२५

 

नागपूर एकूण

८९१२०१

१४६६९

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

१६२

७८७६२०३

१४७८३०

 

(टीप: ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

हा अहवाल २०  एप्रिल २०२२ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आलेला आहे.

राज्य नियंत्रण कक्ष

०२०/२६१२७३९४ टोल फ्री क्रमांक १०४

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी