Corona Cases in Maharashtra : राज्यात सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या ३ हजारांच्या वर, २४ तासांत आढळले ४३१ रुग्ण

गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे ४३१ रुग्ण आढळले आहेत. तर २४ तासांत २९७ रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ७७ लाख ३५ हजार ३८५ वर पोहोचली आहे.

corona virus
कोरोना व्हायरस  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे ४३१ रुग्ण आढळले आहेत
  • तर २४ तासांत २९७ रुग्ण बरे झाले आहेत.
  • राज्यात सध्या सक्रिय रुग्णांची संख्या ३ हजार १३१ वर पोहोचली आहे.

Corona Cases in Maharashtra : मुंबई : गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे ४३१ रुग्ण आढळले आहेत. तर २४ तासांत २९७ रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ७७ लाख ३५ हजार ३८५ वर पोहोचली आहे. तसेच राज्यात सध्या सक्रिय रुग्णांची संख्या ३ हजार १३१ वर पोहोचली आहे. असे असले तरी राज्यात कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूंची संख्या शुन्य आहे. 

 राज्यातील क्टिव्ह रुग्ण -

राज्यात आज रोजी एकूण ३१३१ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०६४३७४

१०४२५७०

१९५६६

२२३८

ठाणे

७६८०००

७५५६८८

११९१९

३९३

पालघर

१६३६९९

१६०२५६

३४०७

३६

रायगड

२४४५९३

२३९५५४

४९४५

९४

रत्नागिरी

८४४४४

८१८८४

२५४६

१४

सिंधुदुर्ग

५७१६६

५५६२७

१५३३

पुणे

१४५४८५७

१४३४०६१

२०५४४

२५२

सातारा

२७८२२४

२७१५०७

६७१५

सांगली

२२७०६५

२२१३९८

५६६६

१०

कोल्हापूर

२२०४९५

२१४५८९

५९०४

११

सोलापूर

२२७०७४

२२११९४

५८७८

१२

नाशिक

४७२८९८

४६३९७७

८९१०

११

१३

अहमदनगर

३७७७४०

३७०४८१

७२४२

१७

१४

जळगाव

१४९५३२

१४६७६७

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५३

९६२

१६

धुळे

५०७५७

५००८७

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५४८

१७२२६१

४२८४

१८

जालना

६६३३०

६५१०६

१२२४

१९

बीड

१०९२०८

१०६३२२

२८८४

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५७२

५७२९१

१२७९

२२

हिंगोली

२२१७६

२१६६१

५१४

२३

नांदेड

१०२६७२

९९९६५

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१६३

७३०२१

२१३९

२५

अमरावती

१०५९६३

१०४३३८

१६२४

२६

अकोला

६६१८३

६४७१३

१४७०

२७

वाशिम

४५६३९

४४९९२

६४१

२८

बुलढाणा

९२०२१

९११८५

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८२

८०१६१

१८२०

३०

नागपूर

५७६४५६

५६७२२१

९२१५

२०

३१

वर्धा

६५६७६

६४२६७

१४०८

३२

भंडारा

६७९४५

६६८०१

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८४०

९७२३८

१५९२

१०

३५

गडचिरोली

३६९८६

३६२५६

७२६

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८८६३७५

७७३५३८५

१४७८५९

३१३१

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात ४३१ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,८६,३७५ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

३१८

१०६४३७४

१९५६६

ठाणे

११८११४

२२८९

ठाणे मनपा

१९

१९००५८

२१६३

नवी मुंबई मनपा

२१

१६७१९४

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६२४५

२९७४

उल्हासनगर मनपा

२६५२७

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१५१

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६७११

१२२७

पालघर

६४६८४

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९९०१५

२१६३

११

रायगड

१३८३७४

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६२१९

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

३८३

२२४०६६६

३९८३७

१३

नाशिक

१८३७६२

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८१२५

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०११

३४५

१६

अहमदनगर

२९७१३१

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०६०९

१६४५

१८

धुळे

२८४६९

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८८

३०३

२०

जळगाव

११३९१६

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१६

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७५४२

२०५४५

२३

पुणे

४२५७९०

७२०४

२४

पुणे मनपा

२४

६८१२६४

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१२

३४७८०३

३६२७

२६

सोलापूर

१८९९०२

४३२२

२७

सोलापूर मनपा

३७१७२

१५५६

२८

सातारा

२७८२२४

६७१५

 

पुणे मंडळ एकूण

३७

१९६०१५५

३३१३७

२९

कोल्हापूर

१६२१५९

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३६

१३२६

३१

सांगली

१७४७९७

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६८

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१६६

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४४४

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१७०

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८०६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७४२

२३४३

३७

जालना

६६३३०

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७६

५१४

३९

परभणी

३७७४८

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८२४

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३६२६

७३०१

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१६३

२१३९

४४

बीड

१०९२०८

२८८४

४५

नांदेड

५१९४३

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२९

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१९६०

१०२१६

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९८

७९७

४९

अमरावती

५६३१९

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६४४

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८२

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०२१

८३६

५३

वाशिम

४५६३९

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१७८८

६३९१

५४

नागपूर

१५०९७२

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४८४

६११७

५६

वर्धा

६५६७६

१४०८

५७

भंडारा

६७९४५

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५६०२

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९८६

७२६

 

नागपूर एकूण

८९१३२४

१४६७०

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

४३१

७८८६३७५

१४७८५९

 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी