Corona Cases in Maharashtra : राज्यात सक्रिय रुग्णांची संख्या दोन हजारांच्या वर, २७६ रुग्ण झाले बरे

राज्यात आज सक्रिय रुग्णांची संख्या २ हजारांच्या वर झाली आहे. गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ३३८ रुग्ण आढळले आहेत. तर २४ तासांत २७६ रुग्ण बरे झाले आहेत. आज राज्यात कोरोनामुळे एकही मृत्यू झालेला नाही.

corona virus
कोरोना  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • राज्यात आज सक्रिय रुग्णांची संख्या २ हजारांच्या वर झाली आहे.
  • गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ३३८ रुग्ण आढळले आहेत.
  • तर २४ तासांत २७६ रुग्ण बरे झाले आहेत.

Corona Cases in Maharashtra :मुंबई : राज्यात आज सक्रिय रुग्णांची संख्या २ हजारांच्या वर झाली आहे. गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे ३३८ रुग्ण आढळले आहेत. तर २४ तासांत २७६ रुग्ण बरे झाले आहेत. आज राज्यात कोरोनामुळे एकही मृत्यू झालेला नाही. परंतु सक्रिय रुग्णांची संख्या २०३९ वर पोहोचली आहे.

राज्यातील क्टिव्ह रुग्ण-

राज्यात आज रोजी एकूण २०३९ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हा निहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे–

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०६२३५४

१०४१३५८

१९५६६

१४३०

ठाणे

७६७५८७

७५५४७३

११९१९

१९५

पालघर

१६३६६५

१६०२३८

३४०७

२०

रायगड

२४४५०१

२३९५२२

४९४५

३४

रत्नागिरी

८४४३०

८१८८२

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१६१

५५६२५

१५३३

पुणे

१४५४५२९

१४३३७०१

२०५४४

२८४

सातारा

२७८२२१

२७१५०६

६७१५

सांगली

२२७०६०

२२१३९३

५६६६

१०

कोल्हापूर

२२०४९१

२१४५८६

५९०४

११

सोलापूर

२२७०७०

२२११९२

५८७७

१२

नाशिक

४७२८८४

४६३९६६

८९१०

१३

अहमदनगर

३७७७२५

३७०४६६

७२४२

१७

१४

जळगाव

१४९५२९

१४६७६७

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५३

९६२

१६

धुळे

५०७५७

५००८७

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५४४

१७२२५५

४२८४

१८

जालना

६६३२९

६५१०५

१२२४

१९

बीड

१०९२०४

१०६३१८

२८८३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५७०

५७२८८

१२७९

२२

हिंगोली

२२१७५

२१६६१

५१४

२३

नांदेड

१०२६७०

९९९६४

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१६०

७३०२०

२१३९

२५

अमरावती

१०५९५३

१०४३२३

१६२४

२६

अकोला

६६१८३

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६३३

४४९८९

६४१

२८

बुलढाणा

९२०२१

९११८५

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८१

८०१६१

१८२०

३०

नागपूर

५७६४३१

५६७२०६

९२१५

१०

३१

वर्धा

६५६७५

६४२६७

१४०८

३२

भंडारा

६७९४३

६६८००

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८३२

९७२३६

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९८३

३६२५५

७२६

 

इतरराज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८८३३४८

७७३३४५२

१४७८५७

२०३९

 

(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यातयेते. जिल्हास्तरावरुन सदरमाहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

करोनाबाधितरुग्ण

आज राज्यात ३३८ नवीनरुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोनाबाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,८३,३४८ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

२१८

१०६२३५४

१९५६६

ठाणे

११८०८९

२२८९

ठाणे मनपा

२४

१८९८९७

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१४

१६७०३५

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६२१८

२९७४

उल्हासनगर मनपा

२६५२५

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१५०

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६७३

१२२७

पालघर

६४६७६

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९८९

२१६३

११

रायगड

१३८३४६

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६१५५

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

२७९

२२३८१०७

३९८३७

१३

नाशिक

१८३७५८

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८११६

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७१२४

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०६०१

१६४५

१८

धुळे

२८४६९

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८८

३०३

२०

जळगाव

११३९१३

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१६

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७५१०

२०५४५

२३

पुणे

१४

४२५७२५

७२०४

२४

पुणे मनपा

२५

६८१०५८

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७७४६

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८९८

४३२१

२७

सोलापूर मनपा

३७१७२

१५५६

२८

सातारा

२७८२२१

६७१५

 

पुणे मंडळ एकूण

४७

१९५९८२०

३३१३६

२९

कोल्हापूर

१६२१५८

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३३

१३२६

३१

सांगली

१७४७९४

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६६

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१६१

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४३०

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१४२

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८०६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७३८

२३४३

३७

जालना

६६३२९

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७५

५१४

३९

परभणी

३७७४८

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८२२

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३६१८

७३०१

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१६०

२१३९

४४

बीड

१०९२०४

२८८३

४५

नांदेड

५१९४१

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२९

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१९५१

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९८

७९७

४९

अमरावती

५६३१५

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६३८

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८१

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०२१

८३६

५३

वाशिम

४५६३३

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१७७१

६३९१

५४

नागपूर

१५०९५७

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४७४

६११७

५६

वर्धा

६५६७५

१४०८

५७

भंडारा

६७९४३

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५९४

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९८३

७२६

 

नागपूर एकूण

८९१२८५

१४६७०

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

३३८

७८८३३४८

१४७८५७

 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी