Zero Corona Death : राज्यात आज कोरोनामुळे एकही मृत्यू नाही, ११ जिल्ह्यांत शुन्य कोरोनाचे रुग्ण

corona in maharashtra राज्यात आज कोरोनाचे ८४ रुग्ण आढळले आहेत. तर ७१ रुग्ण बरे झाले आहेत, त्यामुळे एकूण रुग्णांची संख्या ७७ लाख २८ हजार १६२ वर पोहोचली आहे. सध्या राज्यात ९२९ सक्रिय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

corona virus
कोरोना व्हायरस 
थोडं पण कामाचं
  • राज्यात आज कोरोनाचे ८४ रुग्ण आढळले आहेत.
  • ७१ रुग्ण बरे झाले आहेत.
  • सध्या राज्यात ९२९ सक्रिय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

Zero Corona Death : मुंबई : राज्यात आज कोरोनाचे ८४ रुग्ण आढळले आहेत. तर ७१ रुग्ण बरे झाले आहेत, त्यामुळे एकूण रुग्णांची संख्या ७७ लाख २८ हजार १६२ वर पोहोचली आहे. सध्या राज्यात ९२९ सक्रिय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. राज्यातील ११ जिल्ह्यांत कोरोना रुग्णांची संख्या शुन्यावर आली आहे. त्यात रत्नागिरी, सांगली, नंदूरबार, लातूर, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. 

 राज्यातील क्टिव्ह रुग्ण -

राज्यात आज रोजी एकूण ९२९ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५८३६४

१०३८२८१

१९५६२

५२१

ठाणे

७६६८७०

७५४८७८

११९१२

८०

पालघर

१६३६१०

१६०१९८

३४०७

रायगड

२४४३४२

२३९३७७

४९४५

२०

रत्नागिरी

८४४२१

८१८७५

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१५१

५५६१७

१५३२

पुणे

१४५३३७३

१४३२६२५

२०५४३

२०५

सातारा

२७८२१६

२७१५०२

६७१३

सांगली

२२७०४९

२२१३८४

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४८०

२१४५७५

५९०४

११

सोलापूर

२२७०४६

२२११६९

५८७६

१२

नाशिक

४७२८३४

४६३९१४

८९१०

१०

१३

अहमदनगर

३७७६५३

३७०३९३

७२४२

१८

१४

जळगाव

१४९५२३

१४६७६१

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१४

४५६५२

९६२

१६

धुळे

५०७५१

५००५७

६७०

२४

१७

औरंगाबाद

१७६५२१

१७२२३१

४२८४

१८

जालना

६६३२२

६५०९६

१२२४

१९

बीड

१०९१७७

१०६२८९

२८८२

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५४९

५७२६९

१२७८

२२

हिंगोली

२२१७०

२१६५४

५१४

२३

नांदेड

१०२६६२

९९९५६

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१४९

७३००९

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४३

१०४३१९

१६२३

२६

अकोला

६६१७९

६४७०९

१४७०

२७

वाशिम

४५६१९

४४९७८

६४१

२८

बुलढाणा

९२००५

९११७१

८३४

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३८०

५६७१६३

९२१५

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३३

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२०

९७२२८

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७७

३६२५०

७२५

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८७६८४१

७७२८०९१

१४७८३४

९१६

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात ८४ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,७६,९२५ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

७३

१०५८३६४

१९५६२

ठाणे

११८०४०

२२८७

ठाणे मनपा

१८९५७९

२१६०

नवी मुंबई मनपा

१६६७५९

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१८४

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२४

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४८

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६३६

१२२७

पालघर

६४६६६

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९४४

२१६३

११

रायगड

१३८३००

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०४२

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

९०

२२३३१८६

३९८२६

१३

नाशिक

१८३७४१

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८०८३

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०७७

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५७६

१६४५

१८

धुळे

१२

२८४६६

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९०८

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१५

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१४

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१३

१०९७३७५

२०५४५

२३

पुणे

४२५५७१

७२०३

२४

पुणे मनपा

१५

६८०३२७

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७४७५

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८७९

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२१६

६७१३

 

पुणे मंडळ एकूण

३१

१९५८६३५

३३१३२

२९

कोल्हापूर

१६२१४९

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३१

१३२६

३१

सांगली

१७४७८६

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६३

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१५१

१५३२

३४

रत्नागिरी

८४४२१

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१०१

१५६४७

३५

औरंगाबाद

६८७९६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७२५

२३४३

३७

जालना

६६३२२

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७०

५१४

३९

परभणी

३७७४५

८१४

४०

परभणी मनपा

२०८०४

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५६२

७३००

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१४९

२१३९

४४

बीड

१०९१७७

२८८२

४५

नांदेड

५१९३७

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२५

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१९०५

१०२१४

४७

अकोला

२८२८३

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१२

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००५

८३४

५३

वाशिम

४५६१९

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१७२५

६३८८

५४

नागपूर

१५०९४७

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४३३

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८२

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७७

७२५

 

नागपूर एकूण

८९१२०८

१४६६९

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

१४४

७८७६८४१

१४७८३४

 

(टीप: ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

हा अहवाल २५  एप्रिल २०२२ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आलेला आहे.

राज्य नियंत्रण कक्ष

०२०/२६१२७३९४ टोल फ्री क्रमांक १०४

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी