Zero Corona Death : राज्यात एकही कोरोनामुळे मृत्यू नाही, १२ जिल्ह्यात सक्रिय रुग्णांची संख्या शुन्यावर

राज्यात आज कोरोनामुळे एकही मृत्यू झालेला नाही. गेल्या २४ तासांत ८७ रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ७७ लाख २६ हजार ६६३ वर पोहोचली आहे. गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे ४१ रुग्ण आढळले आहेत.

corona virus
कोरोना व्हायरस  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • राज्यात आज कोरोनामुळे एकही मृत्यू झालेला नाही.
  • गेल्या २४ तासांत ८७ रुग्ण बरे झाले आहेत.
  • गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे ४१ रुग्ण आढळले आहेत.

Zero Corona Death : मुंबई : राज्यात आज कोरोनामुळे एकही मृत्यू झालेला नाही. गेल्या २४ तासांत ८७ रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ७७ लाख २६ हजार ६६३ वर पोहोचली आहे. गेल्या २४ तासांत राज्यात कोरोनाचे ४१ रुग्ण आढळले आहेत. सध्या राज्यात ७३२ सक्रिय रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. राज्यातील १२ जिल्ह्यात सक्रिय रुग्णांची संख्या शुन्यावर आली आहे, त्यात सिंधुदुर्ग, सांगली, जळगाव, नंदूरबार, लातूर, हिंगोली, उस्मानाबाद, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. 

 राज्यातील क्टिव्ह रुग्ण -

राज्यात आज रोजी एकूण ७३२ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५७५२०

१०३७६४७

१९५६०

३१३

ठाणे

७६६७१८

७५४७५८

११९०८

५२

पालघर

१६३६००

१६०१८७

३४०७

रायगड

२४४३०९

२३९३६०

४९४५

रत्नागिरी

८४४१६

८१८६२

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१४६

५५६१५

१५३१

पुणे

१४५२९८७

१४३२२१५

२०५३८

२३४

सातारा

२७८२०७

२७१४८५

६७१३

सांगली

२२७०४२

२२१३७७

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४७२

२१४५६५

५९०४

११

सोलापूर

२२७०४१

२२११६१

५८७६

१२

नाशिक

४७२८१६

४६३९०३

८९०८

१३

अहमदनगर

३७७६१६

३७०३२५

७२४२

४९

१४

जळगाव

१४९५१७

१४६७५६

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१४

४५६५२

९६२

१६

धुळे

५०७२६

५००५४

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५११

१७२२२०

४२८४

१८

जालना

६६३१९

६५०९२

१२२४

१९

बीड

१०९१५१

१०६२६३

२८८२

२०

लातूर

१०४९१६

१०२४२७

२४८९

२१

परभणी

५८५४३

५७२६५

१२७६

२२

हिंगोली

२२१६८

२१६५४

५१४

२३

नांदेड

१०२६५९

९९९५४

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१४८

७३००९

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४२

१०४३१३

१६२३

२६

अकोला

६६१७४

६४६९८

१४७०

२७

वाशिम

४५६१७

४४९७६

६४१

२८

बुलढाणा

९२००५

९११७१

८३३

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३६९

५६७१४६

९२१४

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४१८

४४८३०

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८१९

९७२२७

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७२

३६२४६

७२५

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८७५२११

७७२६६६३

१४७८१६

७३२

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात ४१ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,७५,२११ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

२६

१०५७५२०

१९५६०

ठाणे

११८०२३

२२८७

ठाणे मनपा

१८९५१३

२१६०

नवी मुंबई मनपा

१६६७११

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१७६

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२४

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४४

४९२

मीरा भाईंदर मनपा

७६६२७

१२२७

पालघर

६४६६४

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९३६

२१६३

११

रायगड

१३८२८९

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०२०

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

२९

२२३२१४७

३९८२०

१३

नाशिक

१८३७३३

३८१२

१४

नाशिक मनपा

२७८०७३

४७५१

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०५८

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५५८

१६४५

१८

धुळे

२८४४१

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९०३

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१४

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१४

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७२८९

२०५४३

२३

पुणे

४२५४९५

७२०३

२४

पुणे मनपा

६८०१११

९७०८

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७३८१

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८७४

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२०७

६७१३

 

पुणे मंडळ एकूण

१९५८२३५

३३१२७

२९

कोल्हापूर

१६२१४४

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३२८

१३२६

३१

सांगली

१७४७८०

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६२

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१४६

१५३१

३४

रत्नागिरी

८४४१६

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९०७६

१५६४६

३५

औरंगाबाद

६८७९३

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७१८

२३४३

३७

जालना

६६३१९

१२२४

३८

हिंगोली

२२१६८

५१४

३९

परभणी

३७७४२

८१२

४०

परभणी मनपा

२०८०१

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५४१

७२९८

४१

लातूर

७६५२३

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१४८

२१३९

४४

बीड

१०९१५१

२८८२

४५

नांदेड

५१९३६

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२३

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१८७४

१०२१४

४७

अकोला

२८२८१

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९३

७९७

४९

अमरावती

५६३११

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००५

८३३

५३

वाशिम

४५६१७

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१७१७

६३८७

५४

नागपूर

१५०९४३

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४२६

६११६

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४१८

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८१

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७२

७२५

 

नागपूर एकूण

८९११८८

१४६६८

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

४१

७८७५२११

१४७८१६

 

(टीप: ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी