Corona Cases in Maharashtra : राज्यात आज कोरोनामुळे एका रुग्णाचा मृत्यू, २४ तासांत आढळले २२१ रुग्न

राज्यात गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे २२१ रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या २४ तासांत एका रुग्णाचा मृत्यू झाल्याने एकूण मृतांचा आकडा १लाख ४७ हजार ८५० वर पोहोचला आहे. गेल्या २४ तासांत २११ रुग्ण बरे झाल्याने बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या ७७ लाख ३० हजार ५८१ वर पोहोचली आहे.

corona virus
कोरोना 
थोडं पण कामाचं
  • राज्यात गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे २२१ रुग्ण आढळले आहेत.
  • गेल्या २४ तासांत एका रुग्णाचा मृत्यू झाल्याने एकूण मृतांचा आकडा १लाख ४७ हजार ८५० वर पोहोचला आहे.
  • गेल्या २४ तासांत २११ रुग्ण बरे

Corona Cases in Maharashtra on 11th May 2022 : मुंबई : राज्यात गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे २२१ रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या २४ तासांत एका रुग्णाचा मृत्यू झाल्याने एकूण मृतांचा आकडा १लाख ४७ हजार ८५० वर पोहोचला आहे. गेल्या २४ तासांत २११ रुग्ण बरे झाल्याने बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या ७७ लाख ३० हजार ५८१ वर पोहोचली आहे. राज्यात सध्या १हजार ४१२ सक्रिय रुग्ण आहेत. राज्यातील ९ जिल्ह्यांतील सक्रिय रुग्णांची संख्या शुन्यावर आली आहे. त्यात  रत्नागिरी, जळगाव, नंदूरबार, लातूर, अकोला, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. 

 राज्यातील क्टिव्ह रुग्ण -

राज्यात आज रोजी एकूण १४१२ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०६०११६

१०३९७०२

१९५६३

८५१

ठाणे

७६७१९२

७५५११७

११९१७

१५८

पालघर

१६३६२७

१६०२१५

३४०७

रायगड

२४४४०१

२३९४३३

४९४५

२३

रत्नागिरी

८४४२४

८१८७८

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१५६

५५६१९

१५३३

पुणे

१४५३९७१

१४३३१४३

२०५४४

२८४

सातारा

२७८२२१

२७१५०५

६७१५

सांगली

२२७०५७

२२१३९०

५६६६

१०

कोल्हापूर

२२०४८८

२१४५८३

५९०४

११

सोलापूर

२२७०६४

२२११८२

५८७६

१२

नाशिक

४७२८६४

४६३९४४

८९१०

१०

१३

अहमदनगर

३७७६९४

३७०४२९

७२४२

२३

१४

जळगाव

१४९५२५

१४६७६४

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५३

९६२

१६

धुळे

५०७५६

५००८५

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५३२

१७२२४७

४२८४

१८

जालना

६६३२८

६५१०१

१२२४

१९

बीड

१०९१८७

१०६३०३

२८८३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५६३

५७२७५

१२७९

२२

हिंगोली

२२१७५

२१६५८

५१४

२३

नांदेड

१०२६६७

९९९६०

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१५९

७३०१५

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४६

१०४३२१

१६२४

२६

अकोला

६६१८१

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६२८

४४९८५

६४१

२८

बुलढाणा

९२०१९

९११८२

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८०

८०१६०

१८२०

३०

नागपूर

५७६४०६

५६७१८४

९२१५

३१

वर्धा

६५६७३

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२७

९७२३१

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७८

३६२५३

७२५

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८७९८४३

७७३०५८१

१४७८५०

१४१२

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात २२१ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,७९,८४३ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

१२४

१०६०११६

१९५६३

ठाणे

११८०५८

२२८८

ठाणे मनपा

१०

१८९७२१

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१६६८८९

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६२०१

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२५

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४८

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६५०

१२२७

पालघर

६४६६८

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९५९

२१६३

११

रायगड

१३८३१९

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०८२

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

१५२

२२३५३३६

३९८३२

१३

नाशिक

१८३७४८

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८१०६

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७१०३

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५९१

१६४५

१८

धुळे

२८४६८

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८८

३०३

२०

जळगाव

११३९१०

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१५

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७४५४

२०५४५

२३

पुणे

४२५६३६

७२०४

२४

पुणे मनपा

३०

६८०७१४

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१२

३४७६२१

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८९४

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१७०

१५५६

२८

सातारा

२७८२२१

६७१५

 

पुणे मंडळ एकूण

४७

१९५९२५६

३३१३५

२९

कोल्हापूर

१६२१५६

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३२

१३२६

३१

सांगली

१७४७९२

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६५

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१५६

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४२४

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१२५

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८०४

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७२८

२३४३

३७

जालना

६६३२८

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७५

५१४

३९

परभणी

३७७४८

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८१५

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५९८

७३०१

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१५९

२१३९

४४

बीड

१०९१८७

२८८३

४५

नांदेड

५१९३९

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२८

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१९३०

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१३

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६३३

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८०

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०१९

८३६

५३

वाशिम

४५६२८

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१७५४

६३९१

५४

नागपूर

१५०९५०

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४५६

६११७

५६

वर्धा

६५६७३

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८९

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७८

७२५

 

नागपूर एकूण

८९१२४६

१४६६९

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

२२१

७८७९८४३

१४७८५०

 

(टीप: ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

हा अहवाल ११  मे २०२२ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आलेला आहे.

राज्य नियंत्रण कक्ष

०२०/२६१२७३९४ टोल फ्री क्रमांक १०४

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी